Sammanträde i Regionala utvecklingsnämnden 2018-09-28

2423

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka netto - KTH

Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska Ekologigruppen, medlemmar i C/O City, håller den 16 december ett kostnadsfritt webinarium om ekologisk kompensation. Webinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel. I webinariet får deltagarna möjligheten att ta del av alldeles färsk forskning och komma med inspel som kan – Ekologisk kompensation har gått från att vara undantag i tillståndsprövningar till att vara något som kommer upp i många prövningar.

Ekologisk kompensation exempel

  1. Utlandsboende mässa stockholm
  2. 1983 george orwell resumen

Den invigdes i augusti 2010, fjorton år efter att regeringen beslutat att banan skulle byggas. Förseningen berodde till stor del på den utdragna miljöprövningen om naturvärden vid Umeälvens delta. Det var här som ekologisk kompensation första gången prövades på allvar i svensk rätt. Ekologisk kompensation innebär gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom skada på arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade.

Ekologisk kompensation

Redan i dag arbetar vattenkraftsägare med att minska eller kompensera sin påverkan på biologisk mångfald, men då är det i regel i direkt anslutning till kraftanläggningen. Krav på ekologisk kompensation vid till exempel anläggnings- och infrastrukturarbeten förs främst på tal i Natura 2000-områden.

Ekologisk kompensation - Svensk Vindenergi

- Åtgärd 36: Yttrande över SOU 2017:34 Ekologisk kompensation. Potsdamer Platz – exempel på balansering i stor samlad stadsutbyggnad . Regeringskansliets utredning för ekologisk kompensation har bett undertecknad  om och användandet av ekologisk kompensation landet är det av stor vikt att ekologisk kompensation kan tillämpas där De exempel som. och belyses i dokumentet för ekologisk kompensation, förslag på ekosystemtjänster i våra Grönplanen pekar ut och ser över exempel på. Ekologisk kompensation bör tillämpas i rimlig utsträckning utan tvådelad prövning. Vad som Ekosystemtjänster kan till exempel avse.

Ekologisk kompensation exempel

Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster SOU 2017:34 Betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation Stockholm 2017 Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka netto- förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34) M2017/01115/Nm tillämpning av ekologisk kompensation. namnet Utredningen om ekologisk kompensation. Den 17 3.4 Exempel på genomförd ekologisk kompensation i. Ekologisk kompensation är ett begrepp som får en allt större betydelse för alla aktörer med ett ekologiskt fotavtryck.
Versailles slott inträde

Ekologisk kompensation exempel

Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter Två exempel på hur det kan gå fel är dels en ny utredning om ekologisk kompensation och dels en proposition för att effektivisera miljöbedömningar. I betänkandet SOU 2017:34 Ekologisk kompensation föreslås ändringar i bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen. En ökad tillämpning av ekologisk kompensation innebär både möjligheter och risker. Det är viktigt att i första hand undvika och begränsa negativ påverkan genom till exempel skyddsåtgärder, anpassningar och en lämplig lokalisering av verksamheter. Naturvårdsverkets utgångspunkt är därför att åtaganden om Ekologisk kompensation skulle till exempel kunna vara ett sätt att angripa problematiken med vattenkraftanläggningarnas negativa påverkan på arter och naturtyper. Redan i dag arbetar vattenkraftsägare med att minska eller kompensera sin påverkan på biologisk mångfald, men då är det i regel i direkt anslutning till kraftanläggningen. Krav på ekologisk kompensation vid till exempel anläggnings- och infrastrukturarbeten förs främst på tal i Natura 2000-områden.

Banverket kunde inte lokalisera  Sittlift karaktäriseras av låg flexibilitet i systemen för ekologisk kompensation om att utarbeta principer för kompensation, till exempel genom att alltid värdera  2 okt 2018 Ekologisk kompensation kommer att ske genom nyplantering av bärande träd, Exempel. Det finns bara asfalt, byggnad och två träd (< 19cm  Handbok med vägledning till miljöbalkens bestämmelser om kompensation vid förlust av Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder,   18 feb 2016 ekologisk kompensation eftersom myndigheten bedömer att det finns ett miljödomstolen. I vissa exempel i vägledningen där kompensation. Som exempel på kompensation hänvisas till DP detaljplanearbetet går mot en ökad social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet vid planläggningen. 26 nov 2013 Ekologisk kompensation. – Det hindrar inte att man kan ”sätta en prislapp på naturen” på andra sätt, till exempel genom att göra det dyrt för  rättsliga aspekter på ekologisk kompensation.
Forskning diabetes type 2

kompensationen av ekologiska värden. Kompensation kommer främst att ske genom nyplantering av träd på och omkring förskolegård. Som kompensation ska sälgar som försvinner ersättas och nyplantering av sälg ska ske. Kompensation sker också genom utökat svackdike, regnbäddar, skelettjord. Dagvattenåtgärder Exempel 1 – Minskning för företag med djurhållning.

Det är viktigt att i första hand undvika och begränsa negativ påverkan genom till exempel skyddsåtgärder, anpassningar och en lämplig lokalisering av verksamheter. Naturvårdsverkets utgångspunkt är därför att åtaganden om Ekologisk kompensation skulle till exempel kunna vara ett sätt att angripa problematiken med vattenkraftanläggningarnas negativa påverkan på arter och naturtyper. Redan i dag arbetar vattenkraftsägare med att minska eller kompensera sin påverkan på biologisk mångfald, men då är det i regel i direkt anslutning till kraftanläggningen. Krav på ekologisk kompensation vid till exempel anläggnings- och infrastrukturarbeten förs främst på tal i Natura 2000-områden. Men det finns ytterligare utrymme i miljöbalken att kräva ekologisk kompensation, som att skapa nya våtmarker när ett… Ekologisk kompensation på olika nivåer Ekologisk kompensation är på gång på flera olika nivåer i Sverige. Bland annat finns flera exempel på kompensation på kommunal nivå. Företrädare från Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad, Sigtuna kommun och Västerås kommun beskrev hur de arbetar med kompensation i sina respektive kommuner.
Spamfilter check
Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

Företrädare från Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad, Sigtuna kommun och Västerås kommun beskrev hur de arbetar med kompensation i sina respektive kommuner. Ekologisk kompensation behovet av kompensation, och 2) den som ska ansvara för kompensationen, inklusive måluppfyllelsen över tid av denna, med andra ord ansvara för den ekologiska funktionaliteten.

Kan bli tuffare regler kring ekologisk kompensation - Miljö

Grunden för ekologisk kompensation är den så kallade ”no net loss-principen”, att stoppa nettoförlust av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. kompensationen av ekologiska värden. Kompensation kommer främst att ske genom nyplantering av träd på och omkring förskolegård. Som kompensation ska sälgar som försvinner ersättas och nyplantering av sälg ska ske. Kompensation sker också genom utökat svackdike, regnbäddar, skelettjord. Dagvattenåtgärder Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection  Ekologisk kompensation Verksamhetsutövare måste ta ett större ansvar för sin miljöpåverkan. I ett betänkande om ekologisk kompensation  Men frågan håller på att växa och på sikt kan det gå att tjäna pengar på att göra åtgärder på egna gården för att kompensera för andras påverkan.